design own website

INFORMATYKA

"Kiedy zaczy­nasz roz­wiązy­wać ja­kiś prob­lem, pier­wsze roz­wiąza­nia, na które wpa­dasz,
są zwyk­le skom­pli­kowa­ne i większość ludzi na tym pop­rzes­ta­je.
Jeśli pójdziesz da­lej, zżyjesz się z prob­le­mem i obie­rzesz ce­bulkę z ko­lej­nych war­stw,
to często doj­dziesz do wyt­wornych i pros­tych roz­wiązań.
Wielu ludzi nie poświęca cza­su i ener­gii na to, aby dot­rzeć do te­go miejsca."
[Steve Jobs]