Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r poz. 1000), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie, ul.Partyzantów 15, 21-400 Łuków, tel. 257983357.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Inspektorem Ochrony Danych jest: Ewa Kiełczykowska tel. 257983357

e-mail: ewa.kielczykowska.sp1@onet.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

- przyjęcia dziecka do szkoły/przedszkola,

- realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,

- zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole/przedszkolu,

- umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły/przedszkola,

- realizacji działań promocyjnych szkoły/przedszkola.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

Podanie części danych (np. gdy prosimy Państwa o zgodę na ich przetwarzanie) jest dobrowolne.

 Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:

- Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO)  – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku Państwa dziecka lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa,

- przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – są to ustawy: o systemie oświaty, prawo oświatowe, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym oraz akty wykonawcze do tych przepisów.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (np. dostawcy usług technicznych), inni administratorzy (np. Ubezpieczyciele).

Wizerunek i dane osobowe uczniów/dzieci z przedszkola mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły/przedszkola i osiągnięć uczniów/dzieci z przedszkola (na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia).

W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły/przedszkola oraz w celu ograniczenia zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły.

Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez:

- okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz okres, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dokumentację,

- czas do momentu wycofania zgody.

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani/dziecka dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego