Wytyczne MEiN, MZ i GIS

Przypominamy zasady obowiązujące w reżimie sanitarnym na rok szkolny 2021/22

(w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS)

 

Szczepienie - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw.

 

Szczegółowe zasady:

 

1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy

nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2. Dzieci  mogą być przyprowadzane do przedszkola i odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci zachowują zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystans od pracowników przedszkola  min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

4. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

5. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

6. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

7. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do przedszkola należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

8. Nie  można przynosić do przedszkola zabawek z domu.

19. Jeśli  rodzice zauważą  symptomy choroby u dziecka, nie należy wysyłać go do przedszkola, nawet jeśli objawy nie są groźne. Podobnie należy postąpić jeśli dziecko czy ktoś z rodziny miał kontakt z osobą zakażoną.

 

Stosując się do tych procedur zapewnimy bezpieczeństwo dzieciom i ich rodzinom oraz pracownikom przedszkola.