Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na styczeń 2014 r. Grupa „Gwiazdeczki”

I. Tematyka

Temat kompleksowy

Dzień tygodnia

Temat dnia

Co robią zwierzęta zimą?

1.

——————————————–

2.

Domek dla ptaków

3.

Wróble i gawrony

4.

Dni tygodnia

5.

Podglądamy zwierzęta

Babcia i dziadek

1.

Kocham babcię i dziadka

2.

Pomagamy babci i dziadkowi

3.

Gdzie pracuje babcia? Gdzie pracuje dziadek?

4.

Dla babci

5.

Moje spotkanie z babcią i dziadkiem

Zimowe zabawy

1.

Taniec płatków śniegu

2.

Bezpiecznie się bawimy

3.

Zimowe skojarzenia

4.

Zimowe rachunki

5.

Ubieramy się ciepło

Znamy te baśnie

1.

W świecie baśni

2.

Słuchamy baśni

3.

Dbamy o książki

4.

Baśniowe postacie z figur geometrycznych

5.

Słuchamy legendy

 

II. Treści programowe
Poznajemy przyrodę Zima
-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
-dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach
-nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
-zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami
-rozpoznawanie wybranych
Nasze rodziny
Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym
-przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela), wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.
Wzmacnianie więzów w rodzinie
-wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich
- tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
Nasze bezpieczeń­stwo na co dzień
Świadome i konsekwen­tne unikanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu.
– wybieranie bezpiecz­nego miejsca do za­baw Uświadomienie nie­bezpieczeństw wynika­jących z nieprzestrze­gania   z nieprzestrze­gania zakazów
– poznawanie sytuacji zagrażających bez­pieczeństwu:  bawienie się w miej­scach niedozwolo­nych, np. przy ruch­liwej ulicy, na zamar­zniętym stawie
Dbamy o nasze zdro­wie
Dbałość o higienę
- ubieranie się odpo­wiednio do warun­ków atmosferycznych występujących  w da­nej porze roku (zapo­bieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
– przebywanie na świe­żym powietrzu, uczes­tniczenie w spacerach, zabawach i ćwicze­niach ruchowych
Interesujemy się książką
Wzbudzanie zainte­resowania literaturą
– słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagra­nicznych autorów