Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na luty 2013 r.

TEMATY KOMPLEKSOWE:
1. Wesoły karnawał
2. Zwierzęta egzotyczne
3. Zimowe zabawy
4. Znamy te baśnie
5. Dbam o zdrowie

- Poznajemy przyrodę „Zima” − poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie
- Nasze zabawy i zainteresowania
- Uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.
- Poznajemy przyrodę „Wiosna”- poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych
- Przyroda w sali, w domu− poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer
- Interesujemy się książką
- Wzbudzanie zainte­resowania literaturą – słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagra­nicznych autorów, poznawanie nazwisk wybranych autorów książek dla dzieci, zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację
- W świecie sztuki. Teatr. Udział w przedstawieniach teatralnych− oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu i w teatrze, przestrzeganie zasad właściwego zachowania się, dzielenie się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia
- Nasze bezpieczeń­stwo na co dzień
- Świadome i konsekwen­tne unikanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu, wybieranie bezpiecz­nego miejsca do za­baw, uświadomienie nie­bezpieczeństw wynika­jących z nieprzestrze­gania z nieprzestrze­gania zakazów, poznawanie sytuacji zagrażających bez­pieczeństwu: bawienie się w miej­scach niedozwolo­nych, np. przy ruch­liwej ulicy, na zamar­zniętym stawie
- Dbamy o nasze zdro­wie
- Dbałość o higienę – ubieranie się odpo­wiednio do warun­ków atmosferycznych występujących   w da­nej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu), przebywanie na świe­żym powietrzu, uczes­tniczenie w spacerach, zabawach i ćwicze­niach ruchowych
- Zdrowa żywność – spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków (ograniczanie napojów gazowanych), przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
- Zapobieganie chorobom – dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi, systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia; przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa
- Żyjemy w zdrowym otoczeniu – przebywanie w dobrze wywietrzonych, oświetlonych i odpowiednio ocieplonych pomieszczeniach, odpowiednie dobieranie miejsc zabaw przy stoliku, biurku (miejsce dobrze oświetlone, krzesło dopasowane do wzrostu  dziecka), spożywanie posiłków w czystych naczyniach, przy estetycznie nakrytym stole