Regulamin  Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 1

im. ks. Grzegorza Piramowicza

w Łukowie

Podstawa prawna :

 

1.  Art.. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 ( Dz. U z dnia 9 maja 2007, Nr 80 )

2.  Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z  im. ks. Grzegorza Piramowicza  w Łukowie

 

  

Rozdział I.                                           Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. W Szkole Podstawowej nr 1  im. ks. Grzegorza Piramowicza    w Łukowie  działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów tej szkoły.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1.      organie szkoły – należy rozumieć Dyrektora Szkoły , Radę Pedagogiczną  , Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców

2.      statucie szkoły – należy rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 1   im. ks. Grzegorza Piramowicza  w Łukowie

§ 3

Rada Rodziców jest organem szkoły.

§ 4

            Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden  rok, od 1października w roku wyboru do Rady Rodziców, do dnia 30 września następnego  roku kadencji z uwzględnieniem  § 6.

§ 5

 1. Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole . Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców.
 2. W wyjątkowych przypadkach, gdy rodzic przestaje być reprezentantem Rady Oddziałowej w Radzie Rodziców Szkoły, dopuszcza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających w klasie             ( oddziale) i wyłonienia nowego reprezentanta do Rady Rodziców Szkoły zgodnie z § 33 i  § 34 regulaminu

 § 6

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności , w którym określa szczegółowo:

1.      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2.   szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców,   wyborów  reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły.

3.   zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami Statutu szkoły.

                                               

 

                                                   

  Rozdział II.                                        Skład Rady Rodziców

 

§ 7

 1. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. Rada Oddziałowa składa się z 3 do 5   osób.
 3. Każdą Radę Oddziałową reprezentuje jeden przedstawiciel  w Radzie Rodziców, wybrany w głosowaniu tajnym.

§ 8

Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych , o których

mowa w §  6 Regulaminu.

 

Rozdział III.                                      Kompetencje Rady Rodziców

 

§ 9

1. Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą   

    Pedagogiczną;

a)            Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania  o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów,

b)           Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska , obejmujący wszystkie treści i działania  o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów , rodziców i nauczycieli.

2.  Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów , o których mowa w punkcie 1 a. lub 1 b. program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 10

Rada Rodziców opiniuje :

a)                   projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

b)                  szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników ,

c)                   program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole ,

             podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń, o których mowa w statucie szkoły

d)                  wzór jednolitego stroju , w przypadku jego wprowadzenia,

 

                                                              

                                                                 § 11

Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela ,                      z wyjątkiem   nauczyciela stażysty.

§ 12

Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony                     w terminie do końca lutego.

§ 13

Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż . Rada Rodziców przedstawia swoją opini w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego . Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania . Opinie powinny być wyrażone na piśmie.

§ 14

Przedstawiciel Rady Rodziców  ma prawo brać udział w pracach Zespołu Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

 

Rozdział IV.                          Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców.

 

§ 15

Oddziałowe Rady Rodziców :

1. Zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców,

2. Wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy,

3. Reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły,

4. Występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale,

5. Uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców.

                                   

 

Rozdział V.                           Wewnętrzna struktura Rady Rodziców

 

§ 16

Pracami Rady Rodziców kieruje Zarząd  Rady Rodziców. Zarząd  składa się  z 7 osób. Członków    Zarządu  wybiera się w wyborach tajnych na pierwszym walnym zebraniu przedstawicieli Rad Oddziałowych zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych .

§ 17

Spośród  przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców wybiera się członków Komisji Rewizyjnej . Komisja Rewizyjna składa się z 3  osób. Głównym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie kontroli prawidłowości gospodarowania  i wydatkowania środków pieniężnych zgromadzonych przez Radę Rodziców , a także kontrolowanie prawidłowości ich księgowania .

§ 18

Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli kasy , zgodnie z zasadami kontroli finansowej.

§19

Komisja Rewizyjna może dokonywać doraźnych kontroli finansowych na wniosek Dyrektora Szkoły lub przynajmniej  30 rodziców uczniów  szkoły. Wniosek o kontrolę musi być złożony na piśmie do Dyrektora Szkoły lub Przewodniczącego Zarządu  Rady Rodziców wraz z podaniem przyczyny lub powodu.

§ 20

Zarząd  Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców , innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami ( jako ekspertów )dla wykonywania określonych zadań.

 

Rozdział VI.                           Organizacja pracy Rady Szkoły

 

§ 21

 1. Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się przynajmniej jeden raz w roku szkolnym.
 2. Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Zarządu  Rady Rodziców  z co najmniej                 tygodniowym wyprzedzeniem. Sekretarz Prezydium RR jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich przedstawicieli Rad Oddziałowych.
 3. Zawiadomienia o zebraniach mają być dostarczane pocztą , drogą elektroniczną lub przez ucznia , którego rodzic jest uprawniony do udziału w zebraniu.

 

§ 22

W zebraniach Zarządu  Rady Rodziców  bierze udział Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez Dyrektora osoba , zajmująca kierownicze stanowisko w szkole.

§ 23

1.       Zebrania Rady Rodziców  mogą być zwoływane w każdym czasie na wniosek :

a)    dyrektora szkoły,

b)    oddziałowych Rad Rodziców z co najmniej trzech klas,

c)    organu prowadzącego,

d)    organu nadzorującego

2.  Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego  posiedzenia Rady Rodziców  powinien być przedstawiony na piśmie  wraz z    uzasadnieniem  konieczności jego odbycia do Przewodniczącego Zarządu Rady Rodziców  i Dyrektora Szkoły.

§ 24

Zebrania Rady Rodziców i zebrania Zarządu  Rady Rodziców są protokołowane. Każdy rodzic ma prawo wglądu   do protokółów.

§ 25

Komisja Rewizyjna przeprowadza  przynajmniej jedną  kontrolę w ciągu roku szkolnego. Z każdej kontroli sporządza  protokół w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazuje Dyrektorowi Szkoły , drugi Przewodniczącemu Prezydium Rady Rodziców , trzeci pozostaje w aktach.. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany przedstawić na kolejnym walnym zebraniu Rady Rodziców wyniki kontroli. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokółów kontroli finansowej przeprowadzanej w ramach uprawnień Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

§ 26

Przewodniczący Zarządu Rady Rodziców  ma obowiązek złożenia sprawozdania z prac Zarządu w danym roku szkolnym  na  walnym zebraniu Rady Rodziców przeprowadzanym na zakończenie kadencji, na początku każdego roku szkolnego. Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców są zobowiązani do przedstawienia  informacji i  sprawozdań z zebrań ogółowi rodziców   w danej klasie .

§ 27

Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie z Zasadami Współpracy Organów Szkoły, zawartymi w Statucie Szkoły

Rozdział VII.                              Tryb podejmowania uchwał

 

§ 28

1.    Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały.

2.    Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Sekretarz Rady Rodziców odnotowuje uchwały w Księdze Uchwał Rady Rodziców.

3.    Do Księgi Uchwał mają wgląd dyrektor Szkoły i wszyscy rodzice uczniów.

§ 29

Walne zgromadzenia Rady Rodziców   upoważnia Zarząd  Rady Rodziców do podejmowania decyzji   w imieniu Rady Rodziców  oraz do podejmowania uchwał, o których jest mowa w  § 28.

 

§ 30

1.      Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły.

2.      Uchwały Rady Rodziców niezgodne ze statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne.

§ 31

W sprawach spornych rozstrzygnięcia dokonuje się zgodnie z trybem rozwiązywania sporów  pomiędzy organami statutowymi szkoły, opisanym w § 24 w statutu  szkoły.

 

Rozdział VIII

Zasady wyborów

 

§ 32

I.                     Wybory  Oddziałowych Rad Rodziców  odbywają się zgodnie  z następującą procedurą :

 

1.       W  każdy oddziale wybierana jest Rada Oddziałowa składająca się z 3 do 5 członków .

2.       Rada Oddziałowa wybierana jest przez ogół rodziców uczniów danej klasy w tajnych wyborach zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy uprawnionych.

3.       Wybory do Rad Oddziałowych odbywają się co roku na pierwszym zebraniu rodziców klasy zwołanym przez wychowawcę klasy najpóźniej do dnia 30 września.

 1. Członkowie  Rady Oddziałowej  wybierani są  bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów.
 2. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.
 3. Wybory przeprowadza 3 osobowa  Komisja Skrutacyjna.
 4. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów.
 5. Kandydat do Komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji.
 6. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach .
 7. Kandydaci na członków  Rady Oddziałowej  zgłaszani są ustnie .
 8. Każdy rodzic reprezentujący ucznia  ma prawo zgłosić kandydata .
 9. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.
 10. Każdy  wyborca głosuje poprzez postawienie znaku  „ x ” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
 11. Za nieważny uznaje się głos , jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono   znaku  „ x” obok żadnego  nazwiska   lub znak ,,x” postawiono obok dwóch lub większej liczby nazwisk kandydatów .
 12. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw oraz poczynienie dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
 13. Komisja Skrutacyjna zarządza przygotowanie kart do głosowania.
 14. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 1 do procedury.
 15. Komisja Skrutacyjna ustala i ogłasza wyniki głosowania .
 16. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
 17. Do Rady Oddziałowej  zostaje wybranych odpowiednio, pierwszych 3 do 5  kandydatów , którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 18. W przypadku stwierdzenia, że co najmniej 2 kandydatów uzyskało taką samą minimalną liczbę głosów powodującą wybór większej liczby członków Rady Oddziałowej, niż wymienioną w § 31 p.1, Komisja Skrutacyjna zarządza wybory uzupełniające spośród kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę głosów w liczbie brakującej do wyłonienia pełnego, regulaminowego składu  Rady Oddziałowej . Każdy głosujący ma jeden głos na jednego kandydata zakwalifikowanego przez Komisje Skrutacyjną do wyborów uzupełniających.
 19. W przypadku nie wyłonienia pełnego, regulaminowego składu  Rady Oddziałowej  z powodów innych niż wymienione w pkt 4, zarządza się wybory uzupełniające na zasadach określonych w punktach od 10 do 15 , zmniejszając liczbę wybieranych i przysługującą każdemu wyborcy liczbę głosów odpowiednio do brakującej liczby członków  Rady Oddziałowej.
 20. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji   bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.
 21. Jeden egzemplarz protokółu z głosowania przekazywany jest do dokumentacji Rady Rodziców Szkoły , drugi egzemplarz dyrektorowi szkoły.
 22. Dokumenty z wyborów  przekazuje się  dyrektorowi szkoły w depozyt.
 23. Wzór karty do głosowania zawarty jest w załączniku 1

 

 

§ 33

 

I.  Wybory Przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców do Rady Szkoły odbywają się zgodnie  z następującą procedurą :

 

 

 1. Wyboru  Przedstawiciela  Rady Oddziałowej każdego oddziału do Rady Rodziców szkoły  przeprowadza się spośród rodziców wchodzących w skład Rady Oddziałowej w głosowaniu tajnym.

 

 1. Każdy rodzic reprezentujący ucznia  ma prawo do głosowania.
 2. Przedstawiciel Rady Oddziałowej  do Rady Rodziców szkoły wybierany jest bezpośrednio spośród członków Rady Oddziałowej zwykłą większością głosów.
 3. Wybiera się  jednego przedstawiciela  Rady  Oddziałowej do Rady  Rodziców szkoły.
 4. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.
 5. Wybory przeprowadza 3 osobowa  Komisja Skrutacyjna.
 6. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów.
 7. Kandydat do Komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji.
 8. Każdy rodzic reprezentujący ucznia  ma prawo zgłosić kandydata będącego członkiem Rady Oddziałowej.
 9. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.

 

 1. W wyborach Przedstawicieli Rad  Oddziałowych  do Rady Rodziców szkoły wyborca głosuje poprzez postawienie znaku  „ x ” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
 2. Za nieważny uznaje się głos , jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono   znaku  „ x” obok żadnego  nazwiska   lub znak ,,x” postawiono obok dwóch lub większej liczby nazwisk kandydatów .
 3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk  oraz poczynienie dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
 4. Komisja Skrutacyjna zarządza przygotowanie kart do głosowania.
 5. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 2 do procedury.
 6. Komisja Skrutacyjna ustala i ogłasza wyniki głosowania .
 7.  Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni obserwatorzy organu prowadzącego i organu nadzorującego szkołę.
 8. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach( załącznik nr4)
 9. W przypadku stwierdzenia tej samej liczby głosów, która jest jednocześnie największą liczbą uzyskaną w głosowaniu  przez kilku kandydatów, przeprowadza się wybory uzupełniające, w  których  uprawnieni do głosowania wyłaniają przedstawiciela Rady Oddziałowej  spośród kandydatów, którzy otrzymali tę samą  ilość głosów w pierwszym głosowaniu.
 10. W przypadku nie wyłonienia żadnego kandydata, powtarza się procedurę głosowania.
 11. Protokół sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
 12. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji  bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.
 13. Jeden egzemplarz protokołu z głosowania przekazywany jest do dokumentacji Oddziałowej  Rady Rodziców, drugi egzemplarz dyrektorowi szkoły.
 14. Dokumenty z wyborów przekazuje się  dyrektorowi szkoły w depozyt za pośrednictwem wychowawcy klasy.

 

                                                                                                                                                                                 

§ 34

I.   Wybory Zarządu  Rady Rodziców przeprowadza się zgodnie z następującą procedurą :

 

 

1.      Wyboru członków Zarządu Rady Rodziców i członków Komisji Rewizyjnej przeprowadza się spośród Przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców w głosowaniu tajnym.

2.      Każdy przedstawiciel reprezentujący rodziców poszczególnych oddziałów ma prawo do głosowania.

3.      Zarząd składa się z 7  osób.

4.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

5.      Wybory członków Zarządu przeprowadza się jako pierwsze, zaś wybory komisji rewizyjnej jako następne.

6.        Członkowie Zarządu wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

b)      Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.

c)       Wybory przeprowadza  3 – osobowa  Komisja Skrutacyjna.

d)      Członków komisji skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów.

e)      Kandydat do komisji skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji.

f)         Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły , Zastępcę Przewodniczącego , Sekretarza i Skarbnika.

g)      Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

h)       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wchodzą w skład Zarządu Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 1. Kandydaci na członków  Zarządu i Komisji Rewizyjnej  zgłaszani są ustnie .
 2. Każdy przedstawiciel Oddziałowej Rady Rodziców ma prawo zgłosić kandydata .
 3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.
 4. W wyborach Zarządu  Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej wyborca głosuje poprzez postawienie  znaku   „ x ” w kratce z lewej strony obok nazwiska ( nazwisk)  kandydata ( kandydatów).
 5. Za nieważny uznaje się głos , jeżeli na karcie do głosowania nie  postawiono żadnego znaku „ x” lub postawiono więcej znaków ,,x” niż  ustalona liczba członków Zarządu Rady Rodziców ( 7 osób).
 6. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk  oraz poczynienie dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
 7. Komisja Skrutacyjna zarządza przygotowanie kart do głosowania.
 8. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 5 do procedury
 9. Komisja Skrutacyjna ustala i ogłasza wyniki głosowania .
 10. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 6
 11. Do Zarządu Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej zostaje wybranych odpowiednio, pierwszych 7 lub 3 kandydatów , którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 12. W przypadku stwierdzenia, że co najmniej 2 kandydatów uzyskało taką samą minimalną liczbę głosów powodującą wybór większej liczby członków Zarządu Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej, niż wymienioną w Rozdziale I odpowiednio pkt 3 i pkt4, Komisja Skrutacyjna zarządza wybory uzupełniające spośród kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę głosów w liczbie brakującej do wyłonienia pełnego, regulaminowego składu Zarządu Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej. Każdy głosujący ma taką  liczbę głosów  ilu kandydatów jest wybieranych.
 13. W przypadku nie wyłonienia pełnego, regulaminowego składu Zarządu Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej z powodów innych niż wymienione w pkt 4, zarządza się wybory uzupełniające na zasadach określonych w pkt 0d 7 do 12, zmniejszając liczbę wybieranych i przysługującą każdemu wyborcy liczbę głosów odpowiednio do brakującej liczby członków Zarządu Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej.
 14. W przypadku nie wyłonienia pełnego, regulaminowego składu Zarządu Rady Rodziców przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach określonych w pkt od 7 do 12.
 15. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji  bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.
 16. Jeden egzemplarz protokółu z głosowania przekazywany jest do dokumentacji Rady Rodziców Szkoły , drugi egzemplarz dyrektorowi szkoły.
 17. Dokumenty z wyborów  przekazuje się  dyrektorowi szkoły w depozyt.

 

Rozdział IX.                               Gospodarka finansowa

 

§ 35

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 36

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 I. Zarząd  Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na :

1.        pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin poprzez sfinansowanie dożywiania , zakup odzieży, podręczników i w formie zapomóg,

2.        dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Dzień Sportu , Dzień Dziecka, Święto Szkoły i innych.

3.        dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych , sportowych,

4.        dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach , konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym , gminnym , powiatowym, wojewódzkimi i ogólnopolskim,

5.        sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,

6.        częściowe dofinansowanie klasowych wycieczek ,

7.        zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów,

8.        zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, niezbędnego do wzbogacania procesu dydaktycznego,

9.        zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,

10.    zakup środków czystości, leków do szkolnych apteczek,

11.    zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu szkolnego,

12.    remonty i naprawy sprzętu szkolnego,

13.    wydatki osobowe i  rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości ,

14.    podróże służbowe uczniów ,

15.    dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

§ 37

Środki zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być lokowane na kontach terminowych, rachunku bieżącym . Zyski z lokat stanowią dochód Rady Rodziców.

§ 38

Środki pozyskane od ofiarodawców , sponsorów lub organizacji mają być wydatkowane zgodnie z życzeniem wpłacających.

§ 39

Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszy Rada Rodziców może zatrudnić pracowników. Płace pracowników ustala Zarząd  Rady Rodziców. Przewodniczący Rady Rodziców opracowuje zakres obowiązków , uprawnień                                              i odpowiedzialności zgodnie z zapisami K.p i Ustawy o finansach publicznych.

§ 40

Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Przewodniczącego i jego zastępcę do dysponowania

środkami zgromadzonymi przez Radę Rodziców.

§ 41

Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział X.                                      Postanowienia końcowe

§ 42

Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści „ Rada Rodziców ................................................

§ 43

Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców , członkowie Zarządu  , członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji na wniosek 1/3 Rady Rodziców lub umotywowany wniosek Dyrektora Szkoły.

§ 44

Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad  ujętych  w  §  24  Statutu Szkoły

 

Do regulaminu dołączone są załączniki, dostępne w wersji do pobrania.

 

   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT