Historia Patron Nauczyciele Wyróżnienia Obwód szkolny


        Szkoła Podstawowa nr 1 jest najstarszą szkołą w mieście. Została założona w I połowie XIX wieku jako pierwsza szkoła elementarna w Łukowie. W tym czasie uczył w niej tylko jeden nauczyciel. W okresie Powstania Styczniowego nauczycielem tym był niejaki Domański, około 1875 r. - Hryniewiecki, w ostatnich latach przed wojną światową - Wincenty Łożewnik. Po I wojnie światowej (1919-1920) powołano na stanowisko kierownika szkoły. Został nim  Ferdynand Widziszewski,  przybyły do Łukowa z Małogoszczy. W tamtym okresie szkoła przyjęła imię ks. Grzegorza Piramowicza.

W dalszych latach nastąpił rozwój szkoły. Pracowało w niej kilku nauczycieli, wzrosła liczba uczniów. W lutym 1925 r. szkoła uzyskała tytuł 7-klasowej rozwojowej Szkoły Powszechnej im. ks. Grzegorza Piramowicza. Normalną pracę szkoły przerwały wydarzenia II wojny światowej. Okupant niemiecki utrudniał proces edukacji dzieci i młodzieży. Ze szkoły usunięto nauczanie historii, geografii, literatury polskiej, nauki o Polsce współczesnej, gimnastykę. W szkole pracowało wówczas tylko sześciu nauczycieli. Kierownikiem nadal był pan Ferdynand Widziszewski.

Po wyzwoleniu Łukowa w lipcu 1944 r. Powiatowa Rada Narodowa przystąpiła do odbudowy zniszczonego szkolnictwa. Nasza szkoła otrzymała nazwę - Publiczna Szkoła Powszechna III-stopnia nr 1 w Łukowie.

Po wojnie szkoła borykała się z trudnościami lokalowymi. Dopiero 2 IX 1958 r. oddany został do użytku nowy budynek przy ul. Partyzantów 15. Kierownikiem szkoły został wówczas p. Tadeusz Kurkowski. Zastępcami kierownika były panie Jarosława Kitowa i Maria Rakowska, a w szkole pracowało 18 nauczycieli. Naukę rozpoczęło 793 uczniów w 21 oddziałach. Lekcje odbywały się na dwie zmiany.

20 IX 1958 r. patronat nad szkołą przejęły Łukowskie Zakłady Obuwnicze.

Rok szkolny 1959/60 przyniósł zmiany w szkole. Dzięki staraniom Komitetu Rodzicielskiego otworzono gabinet dentystyczny i lekarski. Pierwszym lekarzem szkolnym został dr Leopold Rotocki, higienistką p. Barbara Gostkowska, stomatologiem p. Mirosława Wojtysiak.

W grudniu 1960 p. Tadeusz Kurkowski zrezygnował ze stanowiska kierownika szkoły. Jego miejsce zajął p. Stanisław Michaluk.

Rok szkolny 1962/63 przyniósł kolejną zmianę na stanowisku kierownika szkoły. Posadę objął wtedy mgr Alfred Władyszewski - pierwszy kierownik szkoły z wyższym wykształceniem.

Długoletnim kierownikiem a następnie dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 był Zenobiusz Dulniak. Stanowisko to zajmował w latach 1963-1991. W czasie jego kadencji zaszły duże zmiany w szkole. Liczba uczniów wzrosła z 928 w roku szkolnym 1963/64 do 1487 w roku szkolnym 1990/91. Nastąpiły zmiany w gronie pedagogicznym. Liczba zatrudnionych nauczycieli wzrosła z 27 do 72.

Popularna "jedynka" została w 1973 r. Zbiorczą Szkołą Gminną.

Ważnym wydarzeniem w historii szkoły był zorganizowany po raz pierwszy w marcu 1991 r. "Dzień wagarowicza". Odbyły się wówczas wybory na najpopularniejszego nauczyciela. Został nim p. Karol Ciołek.

W 1991 r. dyrektor Dulniak odszedł na emeryturę. 17 IV 1991 r. nominację na stanowisko dyrektora szkoły po wygranym konkursie otrzymał mgr Karol Ciołek - najmłodszy dyrektor w dotychczasowej historii szkoły. Zastępcami od 1 IX 1991 r. zostali: mgr Helena Zdun i mgr Krzysztof Konstanty. Szkoła liczył wtedy 1520 uczniów i 72 nauczycieli. Natomiast we wrześniu 1994 r. liczba uczących nauczycieli wzrosła do 86, a w szkole uczyło się 1579 uczniów w 54 oddziałach.

Do tradycji szkoły od 1992 r. weszły spotkania zwane Dniem Olimpijczyka. Są to spotkania laureatów konkursów przedmiotowych z ich rodzicami, nauczycielami i dyrekcją, na których prezentowane są osiągnięcia uczniów.

Od dnia 1 I 1994 r. organem prowadzącym szkołę stała się Rada Miasta Łuków.

Jednym z najważniejszych wydarzeń historii szkoły, a na pewno ostatnich lat było przywrócenie imienia patrona szkoły - ks. Grzegorza Piramowicza, zatwierdzenie projektu i wykonanie sztandaru szkoły. Uroczystości związane z przywróceniem imienia i przekazaniem sztandaru odbyły się 19 czerwca 1996 r. Od tego momentu pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Grzegorza Piramowicza.


Uroczyste przekazanie sztandaru dyrektorowi szkoły p. Karolowi Ciołkowi

W latach 90-tych szkoła za sprawą odnoszonych sukcesów na polu nauki i sportu stała się liczącą placówką. Spektakularnym sukcesem było zajęcie III miejsca w Polsce przez grupę chłopców w turnieju piłki nożnej im. Marka Wielgusa oraz duże grono uczniów będących laureatami konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego.


Drużyny grające o III miejsce w Polsce na stadionie GKS-u-Katowice
UKS "jedynka" Łuków (niebieskie) - UKS Łomża (białe)

Kolejne znaczące zmiany zaszły w szkole za sprawą reformy systemu edukacji. W ich wyniku szkoła stała się sześcioletnią szkoła podstawową, a w okresie przejściowym (rok szkolny 1999/2000) szkoła mieściła się w czterech budynkach i uczęszczało do niej 1741 uczniów zgrupowanych w 64 oddziałach.

W październiku 2002 roku oddano do użytku halę sportową. Zaszczytu przecięcia wstęgi a tym samym oficjalnego otwarcia dostąpili: p.Mirosław Złomaniec - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, p.Krzysztof Tymoszuk - Burmistrz Miasta Łuków, p.Elżbieta Bednaruk - V-ce Burmistrz oraz p.Karol Ciołek - Dyrektor szkoły.


Widok na halę sportową

Doskonałe warunki treningu, jakie zapewniła nowa hala, pozwoliły na utworzenie w roku szkolnym 2004/2005 pierwszej klasy o profilu sportowym. Klasy takie istniały w ,,Jedynce” już od lat, jednakże od tego momentu zaczęły one funkcjonować zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji. Na sukcesy nie trzeba było długo czekać. W kolejnych latach nasza szkoła zdobywała czołowe miejsca w rywalizacji szkół podstawowych województwa lubelskiego: I miejsce w latach 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006 oraz II miejsce w latach 2006/2007 2007/2008. Kolejną znaczącą nagrodą za wybitne osiągnięcia sportowe były statuetka i dyplom przyznane szkole przez Burmistrza Miasta Łuków z okazji rozstrzygnięcia plebiscytu na najlepszych sportowców Łukowa za rok 2008. Wydarzenie to poprzedziło o kilka dni inną ważną dla szkoły - a związaną z halą sportową - uroczystość, jaką było nadanie temu obiektowi imienia Romualda Szajdziuka – zasłużonego nauczyciela i działacza sportowego.

Oczywiście sukcesy sportowe to nie jedyne zasługi naszej szkoły. W roku 2003 szkoła uzyskała certyfikat ,,Szkoły z klasą” będący ukoronowaniem współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Osiągnięcia nasze doceniły także władze powiatu, przyznając szkole w roku 2007 nagrodę starosty łukowskiego – medal ,,Zasłużony dla Powiatu Łukowskiego” w dziedzinie oświaty, kultury i sportu.

Ważną inicjatywą podjętą w naszej szkole było wzięcie udziału w projekcie ,,Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” realizowanym od 1.02.2007 do 31.01.2008r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku przystąpienia do tego projektu w szkole zrealizowano 33 programy, w których uczestniczyło łącznie 652 uczniów. Środki uzyskane z EFS wykorzystano na organizację wycieczek, zielonych szkół, zimowisk, obozów sportowych i kolonii letnich dla dzieci z najuboższych rodzin. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła w zbogaciła się również o wartościowy sprzęt techno-dydaktyczny.

W roku 2009 szkoła została zakwalifikowana do kolejnego przedsięwzięcia współfinansowanego przez Unię Europejską. Głównym celem projektu ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” jest wdrażanie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów. Projekt ten będzie wdrażany w szkole w ciągu trzech lat – od 2009 do 2011.

Obecnie szkoła jest największa "podstawówka" w mieście, liczącą 38 oddziałów i 3 oddziały przedszkolne. Uczy się tutaj 931 uczniów w klasach I-VI oraz 74 uczniów w oddziałach przedszkolnych. Pracą szkoły kieruje dyrektor mgr Karol Ciołek oraz dwuosobowy zespół wicedyrektorów: mgr Jerzy Kuźma, mgr Barbara Czubaszek. Nad poziomem dydaktyczno-wychowawczym czuwa liczące 81 osób grono pedagogiczne. Szkoła zapewnia także specjalistyczną opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Działają dwie biblioteki oraz dwie świetlice. Uczniowie mogą korzystać z posiłków w stołówce szkolnej. Szerokie pole do popisu mają uczniowie wykazujący zainteresowanie różnymi dziedzinami nauki. Jest to możliwe dzięki funkcjonowaniu kół przedmiotowych, a także różnorodnym zajęciom sportowym.

 


   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT