Statut zespołu Statut szkoły Program wych.-prof. Koncepcja rozwoju szkoły PSO Regulaminy Inne  

    

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukowie

 Statut opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 95, poz.425 oraz z 1992r. Nr 26, poz.113 i Nr 54, poz.254 z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.

 

 

 
Postanowienia ogólne

§1.

1. Placówka nosi nazwę: „Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łukowie", zwany dalej Zespołem.

2. W skład zespołu wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa Nr l im. ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie,

b) Przedszkole Miejskie Nr 6 w Łukowie.

3. Siedziba Zespołu znajduje się w Łukowie przy ul. Partyzantów 15.

§2.

1. Nazwa placówki wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej placówki:

a) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łukowie Szkoła Podstawowa Nr l im. ks.
Grzegorza Piramowicza w Łukowie,

b) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łukowie Przedszkole Miejskie Nr 6,

2. Każda z placówek wchodząca w skład Zespołu posiada odrębny statut.

3. Sprawy nieuregulowane w statucie Zespołu regulują statuty placówek wchodzących w skład Zespołu.

§3.

1. Organem prowadzącym Zespół jest Rada Miasta Łuków.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Lublinie.

3. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej, a także okres realizowania zadań opiekuńczo - wychowawczych przez przedszkole określają statuty placówek tworzących Zespół.

 

Cele i zadania Zespołu

 

§4.

l. Zespół realizuje cele i zadania szkoły podstawowej i przedszkola określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych do ustawy i statutach placówek stanowiących Zespół, a w szczególności:

a) prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

b) wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz wspomaga rodzinę w jego wychowaniu,

c) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, uprawniającego do dalszego kształcenia

 

§5.

1. Organami Zespołu są:

a) dyrektor Zespołu,

b) rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr l im. ks. G. Piramowicza

c) rada pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 6,

d) rada rodziców Szkoły Podstawowej Nr l im. ks. G. Piramowicza,

e) rada rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 6,

f) samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej Nr l im. ks. G. Piramowicza.

2. Kompetencje poszczególnych organów:

2.1 Dyrektor Zespołu:

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,

2) realizuje zadania określone w statutach szkoły podstawowej i przedszkola, a w szczególności:

a) sprawuje nadzór pedagogiczny,

b) sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

c) realizuje uchwały rad pedagogicznych,

d) sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego,

e) dysponuje środkami określonymi w planach finansowych zaopiniowanych przez rady pedagogiczne i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3) dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkoły podstawowej i przedszkola w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, a w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,

4) dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radami pedagogicznymi, radami rodziców, samorządem uczniowskim szkoły,

5) w uzasadnionych wypadkach dyrektor zwołuje wspólne posiedzenie rad pedagogicznych szkoły i przedszkola,

6) dyrektor Zespołu dba o prawidłową wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu.

2.2 Kompetencje rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządu uczniowskiego określają statuty placówek tworzących Zespół.

2.3 W Zespole w zależności od ilości oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora, do którego zadań w szczególności należą:

1) kierowanie i nadzorowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńczej w obrębie szkoły podstawowej i przedszkola, zleconej przez dyrektora

2) wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego zleconych przez Dyrektora.

 

Organy Zespołu

 

§5.

1. Organami Zespołu są:

a) dyrektor Zespołu,

b) rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr l im. ks. G. Piramowicza

c) rada pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 6,

d) rada rodziców Szkoły Podstawowej Nr l im. ks. G. Piramowicza,

e) rada rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 6,

f) samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej Nr l im. ks. G. Piramowicza.

2. Kompetencje poszczególnych organów:

2.1 Dyrektor Zespołu:

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,

2) realizuje zadania określone w statutach szkoły podstawowej i przedszkola, a w szczególności:

a) sprawuje nadzór pedagogiczny,

b) sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

c) realizuje uchwały rad pedagogicznych,

d) sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego,

e) dysponuje środkami określonymi w planach finansowych zaopiniowanych przez rady pedagogiczne i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3) dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkoły podstawowej i przedszkola w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, a w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,

4) dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radami pedagogicznymi, radami rodziców, samorządem uczniowskim szkoły,

5) w uzasadnionych wypadkach dyrektor zwołuje wspólne posiedzenie rad pedagogicznych szkoły i przedszkola,

6) dyrektor Zespołu dba o prawidłową wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu.

2.2 Kompetencje rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządu uczniowskiego określają statuty placówek tworzących Zespół.

2.3 W Zespole w zależności od ilości oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora, do którego zadań w szczególności należą:

1) kierowanie i nadzorowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńczej w obrębie szkoły podstawowej i przedszkola, zleconej przez dyrektora

2) wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego zleconych przez Dyrektora.

 

Organizacja Zespołu

 

§6.

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Podstawową jednostką organizacyjną w każdej placówce wchodzącej w skład Zespołu jest oddział.

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacji placówek opracowane przez dyrektora Zespołu z uwzględnieniem szkolnego i przedszkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji placówki, dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

5. Dla realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w Zespole działa biblioteka, czytelnia i świetlica szkolna.

1) szczegółowe zadania oraz organizację biblioteki szkolnej określa statut szkoły,

2) szczegółowe zadania oraz organizację świetlicy szkolnej określa statut szkoły.

 

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§7.

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno - obsługowych.

2. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu określają statuty szkoły podstawowej i przedszkola tworzących Zespół.

 

 

Uczniowie oraz wychowankowie Zespołu

                                                             §8.

1. Zasady rekrutacji uczniów i wychowanków określają statuty szkoły podstawowej i przedszkola tworzących Zespół.

2. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków określają statuty szkoły podstawowej i przedszkola tworzących Zespół.

 

Postanowienia końcowe

§9.

1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich placówek wchodzących w skład Zespołu, zawierającą nazwę Zespołu.

2. Tablice i pieczątki szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu powinny zawierać nazwę Zespołu i nazwę szkoły podstawowej.

3. Tablice i pieczątki przedszkola wchodzącego w skład Zespołu powinny zawierać nazwę Zespołu i nazwę przedszkola.

4. Placówki wchodzące w skład Zespołu mogą posiadać własne sztandary, godła oraz ceremoniał.

5. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.   

 

   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT