Nowości Awans Publikacje Linkownia    

     

Strefa tylko dla nauczycieli naszej szkoły PODAJ HASŁO:
 


Plan zapobiegania agresji i przemocy

 opracowany przez

zespół koordynujący działania zapobiegające agresji i przemocy

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukowie


Lp.

Działania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

POZIOM SZKOŁY

1.

Przeprowadzanie apeli dla uczniów o tematyce zapobiegania agresji i przemocy wśród uczniów


Według potrzeb

Dyrekcja


2.

Zabezpieczenie miejsc wysokiego ryzyka w czasie trwania długich przerw /klatki schodowe, korytarze, szatnia, szatnie przy hali sportowej/ dyżury w sektorach na korytarzu.


Cały rok

Wszyscy nauczyciele


3.

Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w szkole

    - stosowanie ogólnoszkolnych konsekwencji za nieprzestrzeganie systemu norm i zasad

Cały rok


Wszyscy nauczyciele


4.


Umieszczanie na stronie internetowej szkoły referatów dla rodziców dotyczących tematyki agresji

Cały rok

Wszyscy nauczyciele


5.

Przeprowadzenie diagnozy agresji wśród uczniów

I/ II semestr

Wychowawcy, zespół koordynujący


6.

Zainicjowanie spotkań z kuratorem sądowym i policją dla uczniów

I/ II semestr

Pedagog


7.

Rozwiązywanie na bieżąco problemów uczniów

Cały rok


Pedagog, psycholog8.

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia; jednolity system reagowania na przemoc i agresję

Cały rok

Wszyscy nauczyciele


9.


Zamieszczanie artykułów związanych z tematyką zapobiegania agresji, właściwego zachowania w gazetkach szkolnych

Cały rok

Zespoły redakcyjne, nauczyciele


10.

Zamieszczanie na korytarzach szkoły haseł miesiąca (celem jest nauczanie uczniów wartości) załącznik nr1.

Cały rok

Zespół koordynującyPOZIOM KLASY

1.

Przeprowadzanie zajęć na godzinach wychowawczych w zakresie zapobiegania agresji i przemocy.

Cały rok

Wychowawcy, pedagog, psycholog

2.

Pogadanki dla rodziców dotyczące problemu agresji i przemocy.


Zebrania z rodzicami

Wychowawcy, pedagog, psycholog

3.

Przeprowadzenie zajęć integrujących zespoły klasowe na godzinach

wychowawczych w klasach O – VIII.

I semestr

Wychowawcy klas

4.

Kontynuowanie konkursu „Zdobywamy tytuł Kulturalna Klasa” (klasy I – III).

Cały rok

Wychowawcy klas

v – ce dyrektorPOZIOM JEDNOSTKI

1.

Informowanie na bieżąco rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka poprzez wpis do zeszytu informacji lub dzienniczka ucznia


Cały rok

Nauczyciele

2.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna agresorom i ofiarom agresji lub przemocy

Cały rok

Wychowawcy, pedagog, psycholog

3.

Rozmowy z rodzicami uczniów /agresorów; ofiar/, których dotyczy problem agresji

Cały rok

Wychowawcy, pedagog, psycholog

4.

Zajęcia indywidualne z agresorami/ ofiarami agresji lub przemocy

Cały rok

Pedagog, psycholog

 

Plan zapobiegania agresji i przemocy opracował zespół w składzie:

Aneta Tymińska - przewodnicząca

Anna Dmowska - Ciołek

Agnieszka Bancerz

Teresa Lonty

Anna Dziewulska

Janusz Rzymowski

Załącznik nr 1

Hasła miesiąca, których celem jest nauczanie uczniów wartości:

Wrzesień – Używam magicznych słów, rozmawiam z każdym. Wartość – szacunek.

Październik – Okazuję szacunek i troskę o uczucia i dobro drugiej osoby. Wartość – szacunek.

Listopad – Jestem uczciwy i sprawiedliwy. Mówię prawdę, nie przywłaszczam sobie cudzej własności, postępuję fair. Wartość – uczciwość i sprawiedliwość.

Grudzień – Jestem odpowiedzialny. Wypełniam swoje obowiązki, ponoszę konsekwencje własnych zachowań. Wartość – odpowiedzialność.

Styczeń – Jestem odważny. Podejmuję trudne decyzje i przeciwstawiam się złu. Wartość – odwaga.

Luty – Mam motywację do nauki, chcę być mądry. Wartość – mądrość i samodyscyplina.

Marzec – Powstrzymuję się od agresji słownej i fizycznej. Wartość – pokojowość.

Kwiecień – Cenię sobie przyjaźń. Wartość – przyjaźń i miłość.

Maj – Jestem gotowy do pomocy i wsparcia drugiej osobie. Wartość – solidarność.

Czerwiec – Jestem optymistą, akceptuję siebie i cieszę się nawet drobiazgami. Wartość – szczęście, optymizm.Zarządzenie Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych

            Na podstawie ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami  używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 81, poz.529) został wprowadzony bezwzględny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych  na terenie szkoły (dotyczy budynku i terenu wokół szkoły).


Procedury postępowania w przypadku posiadania przez ucznia środków psychoaktywnych lub będącego pod wpływem środków odurzających  
Pomocnik nauczyciela - program pomagający wykonać zestawienia ocen semestralnych, oblicza średnie ocen, sortuje od najlepszych wyników do najsłabszych, a także obliczać frekwencję (wymagany program Excel)

 


              

   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT