Nowości Awans Publikacje Linkownia    

     

Strefa tylko dla nauczycieli naszej szkoły PODAJ HASŁO:
 


Plan zapobiegania agresji i przemocy

(zgodny ze Szkolnym Programem Profilaktyki)

opracowany przez

zespół koordynujący działania zapobiegające agresji i przemocy

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukowie
 

Lp.

Działania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

POZIOM SZKOŁY

1.

Przeprowadzanie apeli dla uczniów o tematyce zapobiegania agresji i przemocy wśród uczniów


Według potrzeb

Dyrekcja


2.

Zabezpieczenie miejsc wysokiego ryzyka w czasie trwania długich przerw /klatki schodowe, korytarze, szatnia, szatnie przy hali sportowej/ dyżury w sektorach na korytarzu.


Cały rok

Wszyscy nauczyciele


3.

Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w szkole

  • stosowanie ogólnoszkolnych konsekwencji za nieprzestrzeganie systemu norm i zasad

Cały rok


Wszyscy nauczyciele


4.

Zakup materiałów dotyczących tematyki przeciwdziałania agresji i przemocy (płyty DVD, kasety itp.)

Według potrzeb

Dyrekcja, nauczyciele biblioteki


5.


Umieszczanie na stronie internetowej szkoły referatów dla rodziców dotyczących tematyki agresji

Cały rok

Wszyscy nauczyciele


6.

Przeprowadzenie diagnozy agresji wśród uczniów w klasach III-VI

Październik /maj

Wychowawcy, zespół koordynujący


7.

Zainicjowanie spotkań z kuratorem sądowym i policją dla uczniów klas IV /po 2 klasy na jednym spotkaniu w czytelni/

Październik

Pedagog


8.

Rozwiązywanie na bieżąco problemów uczniów /Skrzynka Wspólne Sprawy/

Cały rok


Pedagog, psycholog9.

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia; jednolity system reagowania na przemoc i agresję

Cały rok

Wszyscy nauczyciele


10.


Zamieszczanie artykułów związanych z tematyką zapobiegania agresji, właściwego zachowania w gazetkach szkolnych

Cały rok

Zespoły redakcyjne, nauczyciele


11.

Zamieszczanie na korytarzach szkoły haseł miesiąca (hasła dotyczą zasad właściwego zachowania się uczniów) załącznik nr1.

Cały rok

Zespół koordynujący


12.

Zorganizowanie „Dnia Życzliwości” i „Dobrych uczynków”

Maj

Samorząd szkolny


 

POZIOM KLASY


1.

Przeprowadzenie zajęć na godzinach wychowawczych w zakresie zapobiegania agresji i przemocy :

  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z gniewem, hamowanie agresji słownej(obrażanie kolegów, używanie nieprzyjemnych przezwisk) i fizycznej

  • uczenia zasad dobrego komunikowania się

  • zajęcia dotyczące kultury osobistej, form grzecznościowych i właściwego zachowania

  • zajęcia zapobiegające odsuwaniu uczniów z grupy.

Cały rok

Wychowawcy, pedagog, psycholog

2.

Pogadanki dla rodziców dotyczące problemu agresji i przemocy


Zebrania z rodzicami

Wychowawcy, pedagog, psycholog

3.

Przeprowadzenie zajęć integrujących zespoły klasowe na godzinach

wychowawczych w klasach O – VI

I semestr

Wychowawcy klas

4.

Zorganizowanie konkursu „Zdobywamy tytuł Kulturalna Klasa” (klasy I – III)

II semestr

Wychowawcy klas

v – ce dyrektor


 

POZIOM JEDNOSTKI


1.

Informowanie na bieżąco rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka poprzez wpis do zeszytu informacji lub dzienniczka ucznia


Cały rok

Nauczyciele

2.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna agresorom i ofiarom agresji lub przemocy

Cały rok

Wychowawcy, pedagog, psycholog

3.

Rozmowy z rodzicami uczniów /agresorów; ofiar/, których dotyczy problem agresji

Cały rok

Wychowawcy, pedagog, psycholog

4.

Zajęcia indywidualne z agresorami/ ofiarami agresji lub przemocy

Cały rok

Pedagog, psycholog

Plan zapobiegania agresji i przemocy opracował zespół w składzie:

Aneta Tymińska - przewodnicząca

Anna Dmowska - Ciołek

Agnieszka Bancerz

Teresa Lonty

Anna Dziewulska

Janusz Rzymowski

Załącznik nr 1


Miesiące z hasłem:

Wrzesień – Poznajmy się lepiej

Październik – Każdy z nas jest inny... Inny nie znaczy gorszy

Listopad – Listopad miesiącem bez przezywania

Grudzień – Pomagam – nawet jeśli kogoś nie lubię

Styczeń – Rozmawiam z każdym. Nie odsuwam nikogo od siebie ani z grupy

Luty – Używam magicznych słów – proszę, dziękuję, przepraszam

Marzec – Marzec miesiącem bez obrażania

Kwiecień – Szanujemy swoją i cudzą własność

Maj – Auuu...! To boli! – nie popycham, nie zaczepiam, nie kopię, nie biję

Czerwiec – Kradzieży mówimy nie!Zarządzenie Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych

            Na podstawie ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami  używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 81, poz.529) został wprowadzony bezwzględny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych  na terenie szkoły (dotyczy budynku i terenu wokół szkoły).


Procedury postępowania w przypadku posiadania przez ucznia środków psychoaktywnych lub będącego pod wpływem środków odurzających  
Pomocnik nauczyciela - program pomagający wykonać zestawienia ocen semestralnych, oblicza średnie ocen, sortuje od najlepszych wyników do najsłabszych, a także obliczać frekwencję (wymagany program Excel)

 


              

   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT