Szkolny Klub Wolontariatu Członkowie Klubu Kodeks etyczny wolontariusza Regulamin klubu Plan pracy Aktualności 

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,

nie przez to, kim jest,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

/Jan Paweł II/

Plan pracy jest zgodny z Podstawą prawną - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm./.

 

CELE I ZADANIA:

1/ Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

2/ Kreowanie roli szkoły, jako centrum lokalnej aktywności.

3/ Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

4/ Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

5/ Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia.

6/ Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

7/ Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

8/ Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń oraz zdobywanie nowych.

9/ Rozwijanie zainteresowań.

10/ Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

11/ Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń.

12/ Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu.

13/ Opowiadanie się za określonymi wartościami.

14/ Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

OBSZARY DZIAŁANIA:

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne oraz środowisko pozaszkolne.

ŚRODOWISKO SZKOLNE:

1/ „Z nami jest wesoło”- czytanie bajek oraz organizacja zabaw dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 6.

2/ Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji.

3/ Zaangażowanie we współorganizowanie imprez szkolnych.

4/ „Grupa biblioteczna” - stała pomoc w bibliotece, pomoc przy organizacji akcji MAKULATURA

=LEKTURA.

5/ Organizowanie kiermaszy, z których dochód będzie przeznaczony na różne cele charytatywne.

6/ Zbiórki pieniędzy na cele charytatywne.

7/ Tworzenie gazetek tematycznych oraz plakatów promujących organizowane akcje.

8/ Promowanie postaw proekologicznych- zbiórka elektrośmieci.

9/ Przygotowanie i wręczenie świątecznych życzeń emerytowanym nauczycielom naszej szkoły.

10/ „Starszy, nie znaczy gorszy”- cykl akcji poświęconych zwróceniu uwagi na potrzeby osób starszych min. odwiedziny w Domu Seniora i przygotowanie drobnych upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka.

11/ Przygotowanie paczek z prezentami dla dzieci z Domu Dziecka w Łukowie.

12/ Zorganizowanie obchodów Dnia Pluszowego Misia - 27 listopad

13/ Zbiórka nakrętek.

14/ Pomoc w organizacji szkolnych obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

15/ Tworzenie świątecznych dekoracji w szkole.

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

1/ Udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”- przygotowanie paczki z potrzebnymi artykułami dla wspólnie wybranej rodziny.

2/ Udział w akcji POLACY-RODAKOM podczas której zbierane są dary dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą, szczególnie na Ukrainie.

3/ Udział w akcji „ Góra grosza”- celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka, czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

4/ Zaangażowanie w ogólnopolską akcję Wieka Orkiestra Świątecznej Pomocy- pomoc w zbieraniu pieniędzy podczas 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

5/Udział w akcji „Marzycielska Poczta”- będziemy organizować akcję pisania listów i kartek do ciężko chorych dzieci.

6/ Współpraca z Łukowskim Stowarzyszeniem Wspierania Osób z Autyzmem i Ich Rodzin "Labirynt", w tym przekazanie ozdób na Kiermasz Bożonarodzeniowy oraz Jarmark Wielkanocny.

7/ Udział w globalnej akcji „Zaświeć się na niebiesko”. 2 kwietnia, w Światowym Dniu Wiedzy na Temat Autyzmu, symbolem solidarności z osobami z autyzmem będzie kolor niebieski. Chcemy zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi.

8/ Organizacja obchodów „Dnia kolorowej skarpetki”- 21 marca ,w Światowym Dniu Chorych na Zespół Downa chcemy pokazać, że różni nas od nich tak niewiele, jeden dodatkowy, niepasujący chromosom – tak jak nasza dodatkowa niepasująca skarpetka!Akcja pod patronatem Światowej Organizacji ludzi chorych na Zespół Downa

Inne realizowane przez wolontariuszy działania będą dopisywane w ciągu roku szkolnego.

ZEBRANIA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU:

Cele:

1/ Przybliżenie uczniom idei wolontariatu.

2/ Umożliwienie rozpoznania własnych motywacji do pracy.

3/ Poznanie obszarów pomocy.

4/ Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontarystycznej.

5/ Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

Spotkania cykliczne - raz w tygodniu , piątek godz.14.15.

Cele:

1/ Pogłębianie motywacji.

2/ Organizacja działań.

3/ Tworzenie projektów.

4/ Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.

5/ Monitorowanie działalności wolontariuszy.

6/ Wymiana doświadczeń.

SPOSOBY EWALUACJI:

*ankieta dla wolontariuszy;

*sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu na koniec roku szkolnego;

*rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;

*potwierdzenia wpłat na konta fundacji lub osób;

* informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły z przeprowadzonych przez wolontariuszy działań;

*podziękowania od oraz dla osób i instytucji.

PLANOWANE EFEKTY:

1/ Dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

2/ Wzrost świadomości dotyczącej ludzi potrzebujących.

3/ Wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w stosunku do innych.

4/ Troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym.

5/ Wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością.

6/ Pomaganie innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym.


Opracowała: Agnieszka Nikiel-Kowalczyk - opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu


 

 

 

   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT