Szkolny Klub Wolontariatu Członkowie Klubu Kodeks etyczny wolontariusza Regulamin klubu Plan pracy Aktualności 

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat rozwija postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno - wychowawczy.

& 1
Postanowienia ogólne

 1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu, który jest sekcją Samorządu Uczniowskiego.

 2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy społeczne, charytatywne i kulturalne.

 3. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do Klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.

& 2
Cele i działania

 1. zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;

 2. angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;

 3. promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

 4. organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;

 5. tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;

 6. pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;

 7. wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

 8. promowanie idei wolontariatu;

 9. prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;

& 3
Wolontariusze

 1. wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;

 2. wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;

 3. warunkiem wstąpienia do Szkolnego Klubu Wolontariatu jest złożenie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);

 4. członkowie Klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;

 5. członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych

 6. członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;

 7. każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane prace;

 8. członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkania i warsztatach dla wolontariuszy;

 9. każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;

 10. każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;

 11. każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu;

 12. wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza, po zasięgnięciu opinii Rady Wolontariatu.

  & 4

  Prawa i obowiązki wolontariusza

  Prawa wolontariusza:

 13. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

 14. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

 15. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników wolontariatu szkolnego.

 16. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.

 17. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.

 18. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.

 19. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

 20. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora wolontariatu szkolnego.

Obowiązki wolontariusza:

 1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.

 2. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza.

 3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach wolontariatu.

 4. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady szkolnego wolontariatu takie jak:

*zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

*zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

*zasada troski o los słabszych

*zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

& 5

 1. Szkolny Klub Wolontariatu jest sekcją Samorządu Uczniowskiego;

 2. Samorząd Uczniowski wyłania ze swojego składu Radę Wolontariatu;

 3. Rada Wolontariatu koordynuje poszczególne działania wolontariackie, rozpoznaje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i lokalnym, pełni funkcję informacyjną i promującą działania Klubu;

 4. Szkolnym Klubem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym Klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły;

 5. opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców;

 6. członkowie Klubu Wolontariusza prowadzą „Dzienniczki aktywności”. Opiekun Klubu potwierdza swoim podpisem wykonaną pracę.

& 6

System rekrutacji

 1. Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę szkolnego wolontariatu.

 2. Zamieszczenie informacji o działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.

 3. Zachęcanie uczniów do działań w wolontariacie szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.

 4. Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.

 5. Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego.

  & 7
  Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na:

& 9

Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność Klubu podawane są do publicznej wiadomości w zakładce „Wolontariat” na stronie szkoły.

& 10

 1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania;

 2. Na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń;

 3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w Dzienniczku Wolontariusza;

 4. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje dyrektor szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia;

 5. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

 6. Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń;

 7. Wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

 8. Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania;

 9. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 10. Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w ust. 8 pkt. 4.;

 11. W wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia spraw formalnych oraz koszty ubezpieczenia.

 12. W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

&11

Nagradzanie wolontariuszy

 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności;

 2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia;

 3. Formy nagradzania:


WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW


Załącznik nr 1 - Zgoda rodziców na udział dziecka w działaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu;

Załącznik nr 2 – Deklaracja przynależności do Szkolnego Klubu Wolontariatu;

Załącznik nr 3 – Karta Wolontariusza;

Załącznik nr 4 – Dzienniczek Aktywności Wolontariusza

 

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OIPIEKUNÓW

NA UDZIAŁ DZIECKA W DZIAŁANIACH

SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU


Wyrażam zgodę na aktyny udział mojego dziecka ……………………………………, ucznia klasy ……… w działaniach i pracach Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. ks. G. Piramowicza w Łukowie.

Oświadczam, że znane są mi cele i działa Klubu oraz idea wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne i bezpłatne wykonywanie czynności oraz charytatywny i pomocniczy charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń.

Telefon kontaktowy: …………………………


……………………….. ………………….…………….

Data podpis rodzica/opiekunaDeklaracja przynależności

do Szkolnego Klubu WolontariatuDeklaruję chęć dobrowolnej, bezinteresownej pracy wolontariackiej

i decyduje się na członkostwo w Szkolnym Klubie Wolontariatu

działającym przy Szkole Podstawowej |Nr 1 im. ks. G. Piramowicza w Łukowie


Imię i nazwisko ………………………………………………………………………

Data urodzenia …………………………. Miejsce urodzenia ………………………

Adres ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………


Zobowiązuję się do aktywnej pracy w ramach koła, zgodnie z regulaminem i harmonogramem Szkolnego Klubu Wolontariatu.……………………….. …………………………….

Data podpis


Potwierdzenie przyjęcia deklaracji:……………………….. …………………………….

Data podpis koordynatora Klubu
KARTA WOLONTARIUSZA

NR ……………………

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………

Adres do korespondencji ………………..………………………………………….

Telefon kontaktowy ………………………………………….....................................

e-mail …………………………………………………………...................................


Proszę wpisać swoje największe zainteresowania, uzdolnienie, hobby ……………………………………………:…………………………………...........................

…………………………………………………………………………...................................…………………………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………………………........


Czym chciałbyś/chciałabyś się zajmować, jako wolontariusz?

…………………………………………………………………………................................……………………………………………………………………………………………....………………..……………………………………………………………………………..…………..……………...........................................................................................................


Ile czasu w tygodniu możesz poświęcić na pracę wolontariacką? …………………………….

Czy rodzice wyrazili pisemnie zgodę na pracę w ramach Koła?


TAK NIE


Zareklamuj siebie – wskaż dziedziny, w których możesz pomóc innym:

……………………….. …………………………….

Data podpisDZIENNICZEK AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZA


Imię i nazwisko wolontariusza ……………………………………………………………….


Data

Miejsce i opis świadczeń wolontarystycznych

Podpis koordynatora


 

 

 

 

   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT