"Trzeciak" Publikacje Wydarzenia Koła zaint. Sukcesy Plan lekcji  

 

Wykaz kół zainteresowań dla klas I-III realizowanych w roku szkolnym 2020/2021

 

 klasa I a Małgorzata Kania - koło matematyczne  piątek, 11.20-12.15,

klasa I b Iwona Muszyńska – koło plastyczne wtorek, 11.30 – 12.15

klasa I c Elżbieta Świerczewska – koło matematyczne  wtorek, 11.30-12.15

klasa Id Hanna Wiącek – koło plastyczne  piątek, 14.55-16.30  

klasa IIa  Barbara Ponikowska –  koło przyrodniczo-matemat. poniedziałek, 11.30-12.15

klasa II b Marta Jaroszkiewicz – koło ortograficzne  środa, 14.55 -15.40 

 klasa II c Marzena Rzymowska-  koło plastyczno-techniczne  czwartek, 11.30-12.15

 klasa II d Dorota Oskroba - koło polonistyczne „Czytam z Klasą” piątek 9.45 – 10.30,

klasa III a Marzena Jastrzębska –  koło polonistyczne czwartek, 11.30-12.15

klasa III b Danuta Domańska  - koło matematyczne  wtorek, 12.20-13.05

klasa IIIc   Barbara Zaniewicz -  koło matematyczne wtorek, 12.20- 13.05

klasa III d   Agnieszka Bancerz - koło polonistyczne środa 16.00-16.45

 

 

Koło wokalne dla klas I - III

Opracowany program przeznaczony jest dla uczniów klas I - III.

 Został stworzony w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb i możliwości dzieci oraz  roli jaką pełni kultura, a w szczególności muzyka, w życiu dziecka, a następnie dorosłego człowieka.

Głównym zadaniem tego programu jest rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, przygotowanie go do uczestnictwa w życiu kulturalnym głównie poprzez obcowanie z dziełem muzycznym, aktywność twórczą oraz prezentacje wokalne podczas występów i  konkursów.

W dzisiejszym świecie istnieje mnóstwo teorii pedagogicznych, które podkreślają ważne miejsce sztuki w życiu człowieka oraz akcentują prawa każdego z nas do „wyższej kultury”. Nazywano to różnie: wychowaniem estetycznym, pedagogiką kultury, zawsze jednak chodziło o przygotowanie do odbioru sztuki i kształcenie wrażliwości na jej piękno.

 Z czasem pojawiła się myśl o potrzebie wychowania muzycznego. Jej tradycja sięga starożytności (Platon, Arystoteles poświęcali wychowaniu artystycznemu rozdziały swych dzieł), rozwijana była w średniowieczu, a w czasach nowożytnych powodowała powstanie programów muzyczno-edukacyjnych.

W dzisiejszym programie szkolnym dla muzyki i szerzej pojętej sztuki jest mało miejsca. Ciągle jeszcze magia liczb, miłość do Brzechwy i Tuwima, czy wiedza o rozmnażaniu eugleny zielonej wydaje się ważniejsza od tego, co dać może dziecku działanie artystyczne i aktywne muzykowanie.

 Ważne jest zatem prowadzenie takich zajęć, które będą pozwalały kształtować człowieka twórczego, bogatego i pięknego wewnętrznie,

człowieka społecznego. Powinien wreszcie zacząć liczyć się duchowy rozwój człowieka, jego wrażliwość estetyczna, chęć realizowania swych artystycznych pomysłów i planów niekoniecznie związanych z realizacją sztywnych programów szkolnych.

Muzyka jest jedną z dziedzin sztuki, która kształtuje estetyczną wrażliwość człowieka.

Tworzy ona nową rzeczywistość i jest wszechstronna w swoim oddziaływaniu – służy ludziom.

 Muzyka dociera do odbiorcy w różny sposób i w różnych sytuacjach. Istnieje bogactwo form i możliwości kontaktu z nią, udoskonalane są sposoby technicznego utrwalania i odtwarzania dźwięku, ponieważ stale rozwija się technika.

 Bez przerwy odkrywane są nowe formy ekspresji i realizacji różnych rodzajów muzyki. Rodzą się nowe style, a stare ulegają licznym przeobrażeniom. Zachodzi zatem potrzeba przygotowania ucznia do właściwego odbioru muzyki.

Aby dziecko zbliżyło się do muzyki powinno podejmować własną aktywność. Dzięki temu pozna lepiej jej właściwości, elementy, relacje między nimi oraz będzie umiało określić swoje miejsce i ujawnić swoje przeżycia. O wartości młodego człowieka decydować będzie wysoki poziom rozwoju uczuć i duża wrażliwość. To właśnie kontakt z muzyką pobudza wyobraźnię, rozwija uczuciowość, wyzwala twórcze możliwości, które drzemią w każdym dziecku.

Zajęcia, podczas których realizowane są zagadnienia z zakresu sztuki to najlepsze lekcje mądrej wolności – lekcje pokory i odwagi. Sztuka uczy pokory, ponieważ chce i musi żyć przeszłością – pamięcią tych wszystkich dzieł, dzięki którym współczesny człowiek potrafi lepiej zrozumieć historię, a zatem samego siebie. Uczy odwagi, ponieważ nie unika pytań teraźniejszości. Zajęcia koła wokalnego będą dawały taką możliwość. Możliwość realizacji siebie poprzez działanie muzyczne, ruch sceniczny, aktywne muzykowanie i grę na instrumencie.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Realizacja wytyczonych celów zależy od doboru form i metod. Pogram zajęć pozalekcyjnych – koła wokalnego - opierać się będzie na wykorzystywaniu różnorodnych form kontaktu z muzyką, co da możliwość najbardziej indywidualnego przeżywania sztuki przez każdego z uczestników zajęć.

Przewidziane formy aktywności muzycznej to:

a) śpiew,

b) gra na instrumencie,

c) słuchanie muzyki,

d) ruch przy muzyce,

e) tworzenie muzyki.

Okres największego rozwoju zdolności głosowych, słuchowych i manualnych przypada na wiek 7 – 12 lat.  Dzieci wtedy chętnie muzykują – śpiewają różny repertuar i grają na instrumentach. Rozwój ich percepcji następuje także poprzez aktywny odbiór muzyki – słuchanie i śpiewanie głównych wątków znanych utworów, samodzielne tworzenie muzyki oraz szeroko rozumiany ruch przy muzyce – improwizowanie ruchu do melodii, elementy tańca, inscenizowanie ruchem przedstawień teatralnych. Uczniowie bardzo chętnie wykonują rozmaite ćwiczenia melodyczne, rytmiczne, sami często proponują własny sposób wykonania zadań ruchowych i zabaw przy muzyce.

 Zajęcia koła wokalnego pozwolą na realizowanie tych wszystkich zadań, na które często brak czasu podczas zajęć edukacyjnych.

CELE EDUKACYJNE

CELE OGÓLNE:

CELE SZCZEGÓŁOWE:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Aby kształcić „do muzyki” i „przez muzykę” należy właściwie rozumieć szeroko określone treści wychowania muzycznego. Ogólnie rozumie się przez nie zarówno rodzaj repertuaru do śpiewania, grania, słuchania, zakres przekazywanej wiedzy muzycznej, jak i rodzaj kontaktu z muzyką oraz liczne ćwiczenia.

 Uszczegóławiając zatem – na treści programowe złożą się:

Anna Pudełek


  Koło taneczne "Tańczyć każdy może" 

Zajęcia koła tanecznego realizowane są cyklicznie, dwa razy w tygodniu w dwóch grupach wiekowych.

,,Małe gwiazdeczki"- to uczniowie  klas 0-2.(25 uczestników). Drugą grupę tworzą uczniowie klas 3-5(12 osób)

Dobór treści programowych jest dostosowany  do potrzeb i zainteresowań dzieci. Nadrzędnym celem koła jest przygotowanie tancerzy do uczestnictwa  w

imprezach, uroczystościach szkolnych, środowiskowych i lokalnych.

Na zajęciach  uczniowie poznają kroki i układy tańców towarzyskich, dyskotekowych jak również wykorzystują własną inicjatywę w tworzeniu układów tanecznych. Wspaniale bawią się, nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie.

Zespoły taneczne uświetniają rok rocznie wszelkie akademie ,festyny i inne uroczystości w szkole i na terenie miasta. Mali tancerze cieszą się dużą popularnością wśród społeczności szkolnej,  jak również wśród władz miasta.

 W czasie wakacji planowany jest  wyjazd zespołów   na 7-dniowy  obóz taneczny do Okuninki.

    Prowadząca mgr Bożena Śledź

 

 

 

   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT